NOVEMBER Wintermånad

Publicerat: 2012-11-01 Kl: 22:39:26 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerWill du weta hurudan winteren wara må,
Så skall du Allhelgona Dag i skogen gå,
Och derest en bok uppleta,
Hwarpå du det skall fa weta,
Der må du dig en spån afskära,
Är han torr, warm winter will dig nära,
Men är samma spån wåt och fuktig,
Då kommer en kall winter tuktig,
Ett wått år eller torrt skall du ränna i så måtto,
Du skall ett glas fullt af watten låta,
S:t Anders afton lät det ske,
Löper det öfwer, du skall då ett wått år se,
Men skall det något torrt wäder komma,
Då skall wattnet sig ofwan i glaset skumma,
Det hafwa ock de gamla i stor akt,
När S:t Mårtens dag kommer på en Fredag,
Det samma år skall fodret litet förslå,
Derföre man dess mer af fänaden slagta må,
Och deraf både sjuda och steka,
Dermed kan man sedan leka.OKTOBER Slagtmånad

Publicerat: 2012-10-01 Kl: 14:56:31 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerOm löfwen af trän icke gerna wilja falla,
Då få wi en kall winter för alla,
Många kålmaskar nästa månad wilja komma,
Som frukten gör ganska liten fromma,
Knopparne skola de af trän förtära,
Och somliga wilja sig af kålen nära
Dock man dem om wintren bränna kan,
I Christ-Glugg och Bildemånad på min sann;
Om wintren skall du sådant göra,
Och deras boningar förstöra,
Om sommaren är det för swårt,
Att plocka sådan myckenhet bort;
Så snart som solen sitt sken månd´ gifwa,
Wilja de ej längre i boningar blifwa,
Den ena löper hit, den andra dit,
Och förtära frukten samma tid,
Derföre skall du dem, (som sagt är) förderfwa,
Så kan du mycken frukt förwärfwaSEPTEMBER Höstmånad

Publicerat: 2012-09-01 Kl: 13:43:09 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerWill du weta huru det år ska gå till,
Så märk grannelig denna lärdom snill,
Tag ett ek-äpple S:t Michaelis dag,
Af hwilket du blifwer förfaren i din sak:
Är det etterkoppor, betyder ett ondt år,
Hafwer det flugor, ett medelmåttigt du får,
Är deruti maskar det betyder godt,
Är det intet, kommer helsot.
Äre ek-äpplena många och tideligen komma,
Då se hwad wintren will göra skada eller fromma
Med mycken snö något för Jul,
Derefter må då wäl löpa i skjul,
Äre ek-äpplena inwärtes sköna,
Då will det oss en godt sommar röna,
Skönt korn skall wäxa i tid,
Som skall borttaga hungrens qwid.
Äre de inwärtes wåta och fuktig,
En wåt sommar betyder det wisserlig,
Äre de magre, då blifwer sommaren het,
Här hafwer du af ek-äpplena ett godt besked.AUGUSTUS Skördemånad

Publicerat: 2012-08-01 Kl: 07:59:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerOm Solen skiner klart efter sin art,
På Wårfrudag himmelsfärd (15 aug.)
Det låter sig för ett godt tecken lyda,
Förty det will mycket godt win betyda.JULIUS Hömånad

Publicerat: 2012-07-01 Kl: 07:22:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerOm det Wårfrudag regnar med,
Som hon sökte sin fränka Elisabeth,
Så will det regn sig förskräcka,
Och fjorton dagar efter annan räcka,
Will regn S:t Margaretha natt begifwa sig,
Då tör du ingalunda wänta dig,
Det är många rötter att bita
Ty det icke lyckas i de tider.Junius, Midsommarmånad, hafwer 30 dagar.

Publicerat: 2012-06-01 Kl: 07:59:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 15 timmar och 50 minuter lång. Och Solen löper i Krabban och är deruti ifrån den 12 Juni intill den 14 Juli.
Midsommarmånad säger:

Nu will jag mitt hö afslå,
Och rifwa detsamma också,
I denna tid jag litet sofwa will,
Och äta laktuka med ättika dertill.
Uti denna månad skall man wakta sig för mycken sömn, och om morgonen bruka laktula med ättika och friskt källwatten, och må man äta ruteblad förty de äro icke skadlige. Men wakta dig för ost och swinfläsk, och för allt det som stekt är. I Krabban är godt att bygga i watten, att föra sig i nya kläder, och hwad man gör i begynnelsen blifwer obeständigt.

Så säger Bondepraktikan om månad Juni

Majus, Maj månad, hafwer 31 dagar.

Publicerat: 2012-05-01 Kl: 07:45:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 13 timmar och 11 minuter lång. Och Solen löper i Twillingarna, och är deruti ifrån den 12 dag Maj, intill den 12 dag Juni.Maj månad säger:

Nu rider jag i skogen gröna,
Att jaga djur dejeliga och sköna,
Jag badar och låter min lefwer åderslå,
Och jag will nu i warma kläder gå.I denna månad skall man warmt bada, och bruka warm spis, och det är godt att taga drick till sig, som gör blod, och skall man intet djurs hufwud äta, förty det gör menniskans hjerta märkelig skada; man skall bruka malört och salvia i sin dryck. I Twillingarne är godt att wandra, att köpa och arbeta i eld, och sätta barn i skola.

Så säger Bondepraktikan om månad Maj


Aprilis, April månad hafwer 30 dagar

Publicerat: 2012-04-01 Kl: 07:07:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 12 timmar och 46 minuter lång. Och solen löper i Oxen och är deruti ifrån den 11 dag Aprilis, intill den 12 Maj.
April månad säger:

April månad kallar man mig,
Att plöja och så lärer jag dig,
Jag låter slå nu min median,
Att jag min sundhet hafwa kan.
I April månad skall man bruka en god drick, som gifwer menniskan ett sundt lif; rättika och kabutz skall man icke öfwerflödigt bruka, förty de gifwa ondt flott. Man må wäl låta medianen och sätta koppor.
Uti Oxen är godt att göra bröllop, att afwänja barn, att bygga, köpa och sälja, godt är att så och plantera.

Så säger Bondepraktikan om månad April

Martius, Mars månad, hafwer 31 dagar.

Publicerat: 2012-03-01 Kl: 07:31:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 12 timmar och 12 minuter lång. Och solen löper i Wäduren, och är deruti ifrån den 11 dagen Martii intill den 10 Aprilis.Mars månad säger:

Jag beskärer mina trä i thor:
Plöjer dertill min åker och jord,
Denna månad låt intet blod,
Bad och swett är då mig god.I Mars månad skall man sig ofta twätta och bada, och är godt att bruka söt drick, som mjöd och annat sådant, men wakta dig wäl för kall drick. Det är godt att åderlåta, dock icke på din tummelfinger, bruka ruta och poleja om morgonen bittideligen.
I Wäduren är godt att handla med herrar, att wandra, att köpa waror och arbeta uti eld.
Så säger Bondepraktikan om månad Mars

Februaris, Göjemånad, hafwer 28 dagar.

Publicerat: 2012-02-01 Kl: 07:29:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 9 timmar och 49 minuter lång.
Och Solen löper i Fisken och är deruti ifrån den 10 dag Februari intill den 11 dag Martii.Göjemånad säger:

Jag fruktar nu kalfsjukan med makt,
Med att hugga, och gödning att föra, gifwer jag på akt.
En warm skinnkjortel kan jag wäl lida.
Jag låter mitt blod, och månd kölden förbida.I denna månad
skall man hålla sig warm, på det man kan behålla sin sundhet. Förthy denna månads köld förorsakar mycken ond wätska i menniskan. Och skall man wakta sig för frosseri: din drick skall wara agrimonia, på din hand och tummelfinger skall du låta din åder slå.
I Fisken är godt att bygga uti watten, att köpa och sälja, att föra sig i nya kläder, att göra bröllop.
Så säger Bondepraktikan om månad Februari
Januarius, Thorsmånad, hafwer 31 dagar

Publicerat: 2012-01-01 Kl: 09:23:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 8 timmar och 10 minuter lång.
Och solen löper i Wattumannen, och är deruti från den 10 dag Januari intill den 10 dag Februari.Thorsmånad säger:

Jag röker mitt kött i denna tid,
Jag äter och dricker förutan nit,
Intet blod will jag nu af mig låta:
Förthy, i denna månad månd´det ej båta.I denna månad är det godt att dricka en god dryck win fastande, och skall man fastandes bruka heta örter, som ingefär, peppar, neglikor, napaticum, och är det godt att låta slå lefwerådran på den wenstra arm, eljest är det intet godt.
I Wattumannen är det icke godt att bygga hus, att flytta hus, att gifwa sig i äkta stånd eller göra bröllop. Det är ondt att taga läkedom på skenbenen.
Så säger Bondepraktikan om månad Januari
December, Christmånad, hafwer 31 dagar.

Publicerat: 2011-12-01 Kl: 07:45:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 6 timmar och 11 minuter lång.
Och Solen löper i Stenbocken, och är deruti ifrån den 13 December, intill den 10 Januari.


Christmånad säger:

Nu will jag lefwa i ljuflighet,
Och slagta till Jul en oxe fet,
Och will jag mig nu warm hålla,
Förhoppandes att öfwerlefwa wintern den kalla.


Christmånad skall din dryck icke wara för kall, läkedom må du taga, hållt ditt bröst och kropp warm, du skall icke låta åder slå, förty det är skadeligt, goda örter må man bruka att styrka hjertat med. I Getebocken är godt att föra sig i nya kläder, att afwänja barn, så och plantera.Så säger Bondepraktikan om månad December.
Nowember, Wintermånad, hafwer 30 dagar.

Publicerat: 2011-11-01 Kl: 08:22:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 8 timmar och 18 minuter lång.
Och solen löper i Skytten, och är deruti ifrån den 13 dagen Nowembris intill den 15 dagen Decembris.


Wintermånad säger:

De rika, nu feta gäss af mig köper,
Jag hugger wed, till elden jag löper,
Till bad och okyskhet will jag dig icke råda,
Att taga drick och åderlåta.


I Winter månan skall man intet göra swettebad, och all den spis man brukar, skall wara warm, och må man äta senap, agrimonia och lök, ditt lif skall med arbete bewara sig, och bruka dryck till lefren.
I Skytten är godt att göra bröllop, att köpa och sälja, att arbeta i eld, och att föra sig i nya kläder.Så säger Bondepraktikan om månad Nowember.

Oktober, Slagtmånad, hafwer 31 dagar.

Publicerat: 2011-10-01 Kl: 12:55:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 10 timmar och 12 minuter lång.
Solen löper uti Skorpionen, och är deruti ifrån den 14 dagen Octobris intill den 13 dagen Novembris.


Slagtmånad säger:

Nu skall man plöja och rågen så,
Med nytt win man faten fylla må,
Nu månd´ kölden till oss skrida,
En warm kakelugn kan jag wäl lida.

I denna månad må man bruka allehanda läkedom och sådan spis, som rensar lifwet, också är fåre- och getemjölk icke osund. Du må wäl dig åderslå, och bruka örter, som äro af het natur. I Skorpionen skall man intet begynna, utan allenast att purgera. Det är ganska ondt begynna något, som skall blifwa beständigt.Så säger Bondepraktikan om månad Oktober

September, Höstmånad, hafwer 30 dagar.

Publicerat: 2011-09-01 Kl: 09:28:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 12 timmar och 40 minuter lång.
Och Solen löper i Wigten, och är deruti ifrån den 14 dag Septembris intill den 14 Oktobris.


Höstmånad säger:

Nu skall bonden sitt korn uttröska,
Och fiskaren fångar sillen den färska,
Swinefläsk jag gerna äta må,
Desslikes fåremjölk och getemjölk också.

I höstmånan är godt åderlåtande, och då skall man bruka fåremjölk och getemjölk,
hwilket är en besynnerlig god läkedom. Wakta dig för warmt bad. Man må ock bruka
örter och frukt, det är icke skadligt.
I Wigten är godt att wandra, skära hår af, göra bröllop, att föra sig i nya kläder och
så och plantera.


Så säger Bondepraktikan om månad September

Augustus, Skördemånad, hafwer 31 dagar.

Publicerat: 2011-08-02 Kl: 10:51:47 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 15 timmar och 22 minuter lång.
Och solen löper i Jungfrun, och är deruti ifrån den 14 Augusti, intill den 14 dag Septembris.


Skördemånan säger:

Nu slår jag af bjugget det hwita,
Och ser dertill om lian kan bita,
Jag dricker och äter bitter mat,
Och plägar mig wäl af skön sallat.
I denna månad skall man ingen läkedom bruka, som är gjord af honung, ty det är i hundedagarne. I Rötmånan wakta dig för mjölk och söt mat, bitter spis skall man bruka, också skall man icke dricka för mycket win. Uti Jungfrun är godt att afwänja barn, att bygga, och att få sig en Jungfru, men inte ligga när henne.


Så säger Bonde-Praktikan om månad Augusti


/C

Julius, Hömånad, hafwer 31 dagar.

Publicerat: 2011-07-24 Kl: 16:37:00 | I kategori: Bonde-Praktikan | 0 kommentarerDagen är 15 timmar och 31 minuter lång.
Och solen löper uti Lejonet och är deruti ifrån den 14 dag Juli, intill den 14 dag augusti.


Hömånad säger:

Nu skär jag rågen, åker hem mitt hö,
Och det , som wått är, månd jag kringströ,
Hundedagarne gå nu an med största makt,
Derföre gifwer jag på min sundhet akt.
I denne månad skall man ingen stark drick eller purgants till sig taga; wakta dig för mycken sömn och swettebad, åderlåtande, hetan mat, och för okyskhet, men salwia drick; mjölk och söt-ost är sund.
I lejonet är godt att bygga hus, att lägga grundwal, och att flytta uti hus. Wakta dig att du icke förer dig i nya kläder!


Så säger Bonde-Praktikan om månad Juli

/CRSS 2.0